1. 1ثبت نام
  2. 2حساب واقعی افتتاح کنید
  3. 3مجوز
  4. 3واریز وجه
  5. 4پلتفرم را دانلود کنید
Forex loading